مدیریت امور حقوقی و مالی قراردادها

مدیریت امور حقوقی و مالی قراردادها با يك سیستم طراحي شده مبتني بر شيرپوينت امكان پذير مي باشد تا بر روی پول ، اعتبارات ، دارایی ها ، بدهی ها ، طلبکاری ها ، سرمایه گذاری های شما در ابتدا نظارت کند ، آنها را ایجاد و در موردشان مطالعه و تحقیق کند و امور مربوط به بانکداری را نیز انجام بدهد. سیستم مدیریت قراردادها و امور مالی پروژه­ های پیفاپکو مبتني بر شيرپوينت به منظور ثبت و ذخیره اطلاعات انواع قراردادهای پروژه، بازیابی آنها در مواقع مورد نیاز، ذخیره اطلاعات مربوط به ضمانتنامه­ های قراردادها، ارائه گزارش‌های خلاصه و تفصیلی از وضعیت قراردادها، تهیه صورت وضعیت‌ها، پیگیری مطالبات مربوط به قراردادهای پروژه، ثبت پرداخت‌ها و دریافت­های انجام شده، قراردادهای تأخیردار و سایر موارد با اهیمت در قالب چک لیست و آلارم استفاده می‌شود.

 اگر بخواهیم تعریفی علمی و آکادمیک از مدیریت مالی بیان نماییم، می‌توان گفت: مدیریت مالی به معنای برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، هدایت و کنترل فعالیت‌های مالی، مانند تأمین بودجه و استفاده از وجوه شرکت است.

 • محاسبه کسورات اختصاص یافته به قرارداد
 • امکان درج فایل‌های مختلف در رابطه با قرارداد، توسط پیمانکار و مسئولین کنترل پروژه
 • امکان ثبت و اعمال الحاقیه در قرارداد
 • امکان محاسبه پیشرفت فیزیکی قراردادهای پروژه به صورت خودکار (با توجه به سیستم EPM)
 • طبقه بندی قراردادها با توجه به اطلاعات آنها اعم از اطلاعات مربوط به طرفین قرارداد، تاریخ شروع و پایان، شماره قرارداد و …
 • ارتباط با سایر زیرسیستم‌های موجود
 1. امکان مدیریت درخواست ها
 2. امکان درخواست استعلام
 3. امکان برگزاری مناقصه و مزایده
 4. امکان تنظیم و عقد قراردادها
 5. کنترل و نظارت بر امورحقوقی قراردادها و صدور صورت جلسه
 6. امکان تمدید، الحاقیه، صورت جلسه
 7. امکان حل و فصل دعاوی
 8. امکان مشاهده تاریخچه قراردادها
 1. ثبت تمامی اطلاعات مربوط به قرارداد ها و پیمانکاران
 2. طبقه بندی تمامی قراردادها با توجه به پارامتر های کاربردی(مانند:موضوع، ناریخ شروع، پیمانکار، وضعیت و …)
 3. ثبت تمامی اطلاعات مربوط به تمدید و الحاقیه ها
 4. ثبت صورت وضعیت تمامی قراردادها
 5. امکان ردیابی، شناسایی و پیگیری آخرین وضعیت قراردادها
 6. امکان محاسبه پیشرفت فیزیکی قراردادهای پروژه به صورت خودکار (بر اساس سیستم EPM)
 7. امکان انجام پیوست و آرشیو اسناد مرتبط با قراداد ها در هر مرحله
 8. امکان ثبت اطلاعات مربوط به فاز خاتمه قرارداد

مدیریت امور حقوقی و مالی قراردادها